Privacy

Je persoonsgegevens
Omje goed van dienst te kunnen zijn, leggen medewerkers van Studentendokter bepaalde persoonsgegevens van je vast. Naast je naam, adres en je verzekeringsgegevens gaat het ook om medische informatie.

Met deze gegevens moet zorgvuldig worden omgegaan. Voor de bescherming van je privacy is de praktijk gebonden aan wetgeving. Deze geeft aan op welke wijze de huisartsenpraktijk met je persoonlijke gegevens dient om te gaan.
Hier vind je informatie over de wettelijke eisen op het gebied van privacy en de manier waarop de huisartsenpraktijk dit uitvoert.

Medisch Beroepsgeheim
Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  heeft elke huisarts en zijn of haar medewerkers een beroepsgeheim. Huisartsen moeten informatie, waarvan zij in hun werk kennis nemen, vertrouwelijk behandelen. Dat betekent, dat zij die informatie alleen mogen uitwisselen met andere artsen en zorgverleners bij wie je op dat moment in behandeling bent.

In alle andere gevallen moet de arts je toestemming vragen om informatie uit je medisch dossier door te geven.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
Daarnaast is de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) van kracht. Deze wet legt instellingen bepaalde verplichtingen op en geeft jou als betrokkene een aantal rechten. Zo mogen instellingen alleen gegevens verzamelen voor het doel waarvoor je ze verstrekt. De gegevens, die je verstrekt, mag je te allen tijde inzien, tenzij inzage in strijd is met het privacybelang van een ander. Je kunt de gegevens ook laten corrigeren, afschermen of laten vernietigen.

Beveiliging van jouw gegevens
De huisartspraktijk heeft de volgende maatregelen genomen en werkafspraken gemaakt om zeker te stellen dat patiëntgegevens zorgvuldig worden behandeld.

  • Alle medewerkers die patiëntgegevens verwerken of anderszins kennis nemen van patiëntgegevens zijn gebonden aan geheimhouding.
  • Alleen bevoegden hebben toegang tot de (digitale) gegevensbestanden van de praktijk. Hiertoe zijn computers alleen voor betrokken medewerkers toegankelijk middels hun persoonlijke inlogcode en zijn ruimtes waarin gegevens worden opgeslagen niet vrij toegankelijk.
  • In protocollen en procedures is vastgelegd wie wanneer bevoegd is om kennis te nemen van persoonsgegevens.
  • Patiëntgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Medische gegevens worden in beginsel vijftien jaren bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig om verantwoorde zorg te kunnen leveren.

Regel direct je eigen huisarts in Den Haag en schrijf je in bij de Studentendokter